Franschhoek

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

64 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Franschhoek
XEM BẢN ĐỒ

6 Daniel Hugo St
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472080}} VND {{pricestrTa_472080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472080}}
68 Huguenot Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186158}} VND {{pricestrTa_186158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186158}}
1 Wilhelmina Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529152}} VND {{pricestrTa_529152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529152}}
4 Uitkyk Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534337}} VND {{pricestrTa_534337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534337}}
1 Kruger Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411847}} VND {{pricestrTa_411847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411847}}
15 Akademie Str, c r Akademie Str and Reservoir Rd
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473976}} VND {{pricestrTa_473976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473976}}
2 Park Lane (off Middagkrans Road)
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473893}} VND {{pricestrTa_473893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473893}}
Bowling Green Avenue, Lambrechts Rd
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462092}} VND {{pricestrTa_462092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462092}}
Erf No. 55 Upper Uitkyk Street, Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559435}} VND {{pricestrTa_559435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559435}}
Plot 550, Upper Uitkyk Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536989}} VND {{pricestrTa_536989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536989}}
33 34 Huguenot Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57558}} VND {{pricestrTa_57558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57558}}
5 Unie Straat
 • Gần Bảo tàng Tưởng niệm Huguenot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396332}} VND {{pricestrTa_396332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396332}}
Main Road (R45)
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228408}} VND {{pricestrTa_228408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228408}}
37 Akademie Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513822}} VND {{pricestrTa_513822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513822}}
15 Village du Reservoir, Reservoir Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554160}} VND {{pricestrTa_554160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554160}}
Cnr Berg & Wilhelmina Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436578}} VND {{pricestrTa_436578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436578}}
36 Van Wijk Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501556}} VND {{pricestrTa_501556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501556}}
4 Heide Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475339}} VND {{pricestrTa_475339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475339}}
16b Cabriere Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435538}} VND {{pricestrTa_435538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435538}}
Robertsvlei Road
 • Gần Bảo tàng Tưởng niệm Huguenot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401994}} VND {{pricestrTa_401994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401994}}
40 Huguenot Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482121}} VND {{pricestrTa_482121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482121}}
Dassenberg Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454079}} VND {{pricestrTa_454079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454079}}
7 Green Valley Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512738}} VND {{pricestrTa_512738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512738}}
21 Dirkie Uys Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535231}} VND {{pricestrTa_535231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535231}}
Excelsior Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413276}} VND {{pricestrTa_413276}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413276}}
1 Verdun Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412160}} VND {{pricestrTa_412160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412160}}
Middagkrans Rd,
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548954}} VND {{pricestrTa_548954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548954}}
77 Reservoir Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502398}} VND {{pricestrTa_502398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502398}}
12 Huguenot Road, Cape Winelands
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458572}} VND {{pricestrTa_458572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458572}}
30 Akademie Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537966}} VND {{pricestrTa_537966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537966}}
Main Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513850}} VND {{pricestrTa_513850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513850}}
Minor Road 16
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45992}} VND {{pricestrTa_45992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45992}}
5 Akademie Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394051}} VND {{pricestrTa_394051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394051}}
Excelsior Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501567}} VND {{pricestrTa_501567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501567}}
Montagne, Verdun Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548176}} VND {{pricestrTa_548176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548176}}
7A van Riebeeck Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521633}} VND {{pricestrTa_521633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521633}}
R45 Main Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399905}} VND {{pricestrTa_399905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399905}}
Junction of the R45 and R310, Lekkerwijn
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475130}} VND {{pricestrTa_475130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475130}}
6 De Wet Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510866}} VND {{pricestrTa_510866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510866}}
15 Berg Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405516}} VND {{pricestrTa_405516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405516}}
21 Roux Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506535}} VND {{pricestrTa_506535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506535}}
3 Green Valley Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405173}} VND {{pricestrTa_405173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405173}}
6 Kruger Street
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531318}} VND {{pricestrTa_531318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531318}}
5 Main Road
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454442}} VND {{pricestrTa_454442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454442}}
27 Uitkystreet
 • Ở Cape Winelands
 • Thị trấn Franschhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500364}} VND {{pricestrTa_500364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500364}}
64 khách sạn Franschhoek
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Franschhoek
Tiện ích khách sạn Franschhoek
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ