Ontario

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Ontario
XEM BẢN ĐỒ

1801 E G St
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138907}} VND {{pricestrTa_138907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138907}}
204 North Vineyard Avenue
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476036}} VND {{pricestrTa_476036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476036}}
3400 Shelby St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71601}} VND {{pricestrTa_71601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71601}}
4395 Ontario Mills Pkwy
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77756}} VND {{pricestrTa_77756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77756}}
2441 S Euclid Ave
 • Ở Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148516}} VND {{pricestrTa_148516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148516}}
1405 E 4th St
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133850}} VND {{pricestrTa_133850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133850}}
209 N Vineyard Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74553}} VND {{pricestrTa_74553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74553}}
1945 E. Holt Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476039}} VND {{pricestrTa_476039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476039}}
2301 S Euclid Avenue
 • Ở Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94610}} VND {{pricestrTa_94610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94610}}
3990 Inland Empire Blvd
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134761}} VND {{pricestrTa_134761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134761}}
266 NE Goodfellow St.
 • Gần Trung tâm văn hóa Four Rivers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140743}} VND {{pricestrTa_140743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140743}}
2425 ARCHIBALD AVE
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131157}} VND {{pricestrTa_131157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131157}}
3333 Shelby St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137384}} VND {{pricestrTa_137384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137384}}
1818 E Holt Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344431}} VND {{pricestrTa_344431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344431}}
1841 E G St
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143542}} VND {{pricestrTa_143542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143542}}
222 N Vineyard Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59528}} VND {{pricestrTa_59528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59528}}
2155 E Convention Center Way
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110519}} VND {{pricestrTa_110519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110519}}
1221 Se 1st Ct
 • Gần Trung tâm văn hóa Four Rivers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98359}} VND {{pricestrTa_98359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98359}}
615 EAST IDAHO AVENUE
 • Gần Trung tâm văn hóa Four Rivers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144659}} VND {{pricestrTa_144659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144659}}
1655 E 4th St
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95050}} VND {{pricestrTa_95050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95050}}
3663 E Guasti Rd
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199921}} VND {{pricestrTa_199921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199921}}
1249 Tapadera Ave
 • Gần Trung tâm văn hóa Four Rivers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96943}} VND {{pricestrTa_96943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96943}}
4075 E Guasti Rd
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98105}} VND {{pricestrTa_98105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98105}}
1150 N Grove Avenue
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142203}} VND {{pricestrTa_142203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142203}}
514 N Vineyard Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93827}} VND {{pricestrTa_93827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93827}}
3201 Centre Lake Dr
 • Gần Đấu trường Citizens Business Bank
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366650}} VND {{pricestrTa_366650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366650}}
2280 S Haven Avenue
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136522}} VND {{pricestrTa_136522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136522}}
429 N Vineyard Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145095}} VND {{pricestrTa_145095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145095}}
1560 East 4th Street
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425862}} VND {{pricestrTa_425862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425862}}
4500 Mills Cir
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95461}} VND {{pricestrTa_95461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95461}}
1120 E Holt Blvd
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137838}} VND {{pricestrTa_137838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137838}}
1240 w mission blvd
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554433}} VND {{pricestrTa_554433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554433}}
4674 E Ontario Mills Pkwy
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389739}} VND {{pricestrTa_389739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389739}}
700 N Haven Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59529}} VND {{pricestrTa_59529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59529}}
231 N Vineyard Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381208}} VND {{pricestrTa_381208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381208}}
5361 Holt Blvd
 • Ở Montclair
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233270}} VND {{pricestrTa_233270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233270}}
4760 Mills Cir
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110537}} VND {{pricestrTa_110537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110537}}
2359 S Grove Ave
 • Ở Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382299}} VND {{pricestrTa_382299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382299}}
755 North Euclid Avenue
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503296}} VND {{pricestrTa_503296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503296}}
1811 E Holt Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369189}} VND {{pricestrTa_369189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369189}}
212 Se 10th St
 • Gần Trung tâm văn hóa Four Rivers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136521}} VND {{pricestrTa_136521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136521}}
3555 Inland Empire Blvd
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73750}} VND {{pricestrTa_73750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73750}}
4370 Mills Cir
 • Gần Trung tâm Mua sắm Ontario Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77755}} VND {{pricestrTa_77755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77755}}
2200 E Holt Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97484}} VND {{pricestrTa_97484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97484}}
2025 E Convention Center Way
 • Gần Trung tâm hội nghị Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144341}} VND {{pricestrTa_144341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144341}}
45 khách sạn Ontario
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Ontario
Tiện ích khách sạn Ontario
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ