Chitwan Nationalpark

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

51 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Chitwan Nationalpark
XEM BẢN ĐỒ

Sauraha
 • Ở Jhawāni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446318}} VND {{pricestrTa_446318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446318}}
Bachhauli -2, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410699}} VND {{pricestrTa_410699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410699}}
Baghmara-03, Paryatan Margh, Chitwan
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422736}} VND {{pricestrTa_422736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422736}}
Tiger Point, Baghmara
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432463}} VND {{pricestrTa_432463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432463}}
Sauraha
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414808}} VND {{pricestrTa_414808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414808}}
Hatti Chock, Chitwan National park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498358}} VND {{pricestrTa_498358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498358}}
Chitwan National Park
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450261}} VND {{pricestrTa_450261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450261}}
Malpur Road, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466817}} VND {{pricestrTa_466817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466817}}
Chitwan national park
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441102}} VND {{pricestrTa_441102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441102}}
Baghmara Village Road, Ratnanagar, Chitrasari-Gothauli, Chitwan
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513960}} VND {{pricestrTa_513960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513960}}
Ratnanagar, Chitwan, Bhusapheda
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531629}} VND {{pricestrTa_531629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531629}}
Safari Resort at Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429697}} VND {{pricestrTa_429697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429697}}
Chitwan National Park
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405409}} VND {{pricestrTa_405409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405409}}
Main Street, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404264}} VND {{pricestrTa_404264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404264}}
Ratnanagar-5, Gothauli, Chitwan
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533742}} VND {{pricestrTa_533742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533742}}
Sauraha-3 Malpur road
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422256}} VND {{pricestrTa_422256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422256}}
Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542305}} VND {{pricestrTa_542305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542305}}
Bachhauli-3, Ratnanagar, Chitwan
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510938}} VND {{pricestrTa_510938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510938}}
Rhino Street, Chitwan
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527010}} VND {{pricestrTa_527010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527010}}
Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521324}} VND {{pricestrTa_521324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521324}}
Kumrose Comminity Forest
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386645}} VND {{pricestrTa_386645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386645}}
Sauraha
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_237297}} VND {{pricestrTa_237297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_237297}}
Bachhuli-2, Sauraha, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450517}} VND {{pricestrTa_450517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450517}}
Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441782}} VND {{pricestrTa_441782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441782}}
Bachhauli-2, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547620}} VND {{pricestrTa_547620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547620}}
Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471444}} VND {{pricestrTa_471444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471444}}
Main Road, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526923}} VND {{pricestrTa_526923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526923}}
Bachhauli 2 ,Sauraha chitwan Thamel Cho, Thamel Chok
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404675}} VND {{pricestrTa_404675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404675}}
Ratnanagar
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533722}} VND {{pricestrTa_533722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533722}}
Chitwan National Park, Sauraha-2, Park Entrance
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421154}} VND {{pricestrTa_421154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421154}}
Sauraha Road, Chitwan
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518226}} VND {{pricestrTa_518226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518226}}
Sauraha, Chitwan National Park, Ratnanagar
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554350}} VND {{pricestrTa_554350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554350}}
Tiger Point, Baghmara
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429748}} VND {{pricestrTa_429748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429748}}
Narayani River Road, Chitwan National Park
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498360}} VND {{pricestrTa_498360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498360}}
Badreni
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410708}} VND {{pricestrTa_410708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410708}}
Ratananagar
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532924}} VND {{pricestrTa_532924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532924}}
Chitwan National Park, Bachhauli VDC 2, Chitwan District
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404694}} VND {{pricestrTa_404694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404694}}
Chitwan National Park
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535175}} VND {{pricestrTa_535175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535175}}
Sauraha Bachhuali-2
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404730}} VND {{pricestrTa_404730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404730}}
Ratnanagar-6
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543871}} VND {{pricestrTa_543871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543871}}
Chitwan National Park, Bachhauli-2
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447027}} VND {{pricestrTa_447027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447027}}
Forest Road
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409698}} VND {{pricestrTa_409698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409698}}
Chitwan
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542293}} VND {{pricestrTa_542293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542293}}
Chitwan National Park
 • Ở Làng Sauraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533410}} VND {{pricestrTa_533410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533410}}
Ratnanagar
 • Gần Trung tâm Nhân giống Voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532595}} VND {{pricestrTa_532595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532595}}
51 khách sạn Chitwan Nationalpark
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Chitwan Nationalpark
Tiện ích khách sạn Chitwan Nationalpark
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ